به بهانه روز جانباز

 

 

 پر شكسته‌ايم‌ اگر، دل‌شكسته‌ نيستيم‌

 ما كه‌ مثل‌ ابرها، خويش‌ را گريستيم‌

 

 ماجراي‌ ماست‌ اين‌: ماجراي‌ ماه‌ و مين‌

 صادقانه‌ سوختيم‌، عاشقانه‌ زيستيم‌

 

 روي‌ مين‌ اگر چه‌ رفت‌ دست‌ و پايمان‌، ولي‌

 باز روز حادثه‌، صف‌ به‌ صف‌ مي‌ايستيم‌

 

 مي‌توان‌ هميشه‌ ماند، سرفراز و سر بلند

 مي‌توان‌ شبيه‌ سرو، روي‌ پا بياستيم‌

 

 تكيه‌ مي‌كنم‌ بر اين‌، واژه‌هاي‌ آخرين‌

 پر شكسته‌ايم‌ اگر، دلشكسته‌ نيستيم‌

 

/ 0 نظر / 14 بازدید